Algemene Voorwaarden voor Makers 

Op deze pagina lees je de Algemene Voorwaarden voor Makers. Wij vragen je om deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Door je als Maker aan te melden op Maker Labels, geef je aan deze Algemene Voorwaarden te accepteren en na te leven.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden voor Makers: de onderhavige Algemene Voorwaarden voor Makers van Maker Labels;
 2. Maker Labels: de onderneming Maker Labels gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, de aanbieder van het Platform;
 3. Platform: het Platform van Maker Labels waarop door derde partijen (Makers) op afstand producten aan Kopers worden aangeboden;
 4. Maker: iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een BTW-nummer beschikt, een postadres en betaalrekening in Nederland en/of België heeft, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door Maker Labels als verkoper is geaccepteerd en producten, (toegang tot) Digitale Inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
 5. Verkoopaccount: het door de Maker op het Platform aangemaakte account;
 6. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Maker;
 7. Artikelen: alle producten waarvan Maker Labels kenbaar heeft gemaakt dat deze door Makers mogen worden aangeboden via het Platform;
 8. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen de Maker en Maker Labels wordt gesloten op het moment dat het verkoopaccount van de Maker wordt goedgekeurd door Maker Labels en de Maker akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 9. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de Maker en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale Inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Koper producten, Digitale Inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, Digitale Inhoud en/of diensten door de Maker worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Maker;
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 12. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping dat Maker Labels ter beschikking stelt dat een Koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
 13. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen op het Platform, welke specificaties en Artikelen door Maker Labels te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties;
 14. Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Koper in rekening worden gebracht;
 15. Vergoeding: de door Maker Labels aan de Maker in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs;
 16. Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief BTW en inclusief de servicebijdrage;
 17. Dag: kalenderdag.

Artikel 2 – Identiteit van Maker Labels

Maker Labels Gedempte Sluiskom, 1191 GP, Ouderkerk aan de Amstel E-mailadres: [email protected] KvK-nummer: 61673447 Btw-identificatienummer: NL003273153B14

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen de Maker en Maker Labels komt tot stand op het moment dat de Maker een Verkoopaccount (store) aanmaakt op Maker Labels en Maker Labels het Verkoopaccount goedkeurt. Voorwaarde van het aanmaken van een Verkoopaccount is dat de Maker op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 2. Maker Labels bemiddelt bij het totstandkomen van de Overeenkomst op afstand tussen de Maker en de Koper. Als bemiddelaar voert Maker Labels de volgende werkzaamheden uit:
  1. Het hosten van het Platform.
  2. Marketingdiensten, offline en online, ter promotie van het Platform en de Makers.
 3. In het Verkoopaccount (dashboard) van de Maker publiceert Maker Labels alle voor de Maker relevante informatie omtrent bestellingen, producten en andere voor de Maker belangrijke informatie.
 4. De Maker is verplicht om in het dashboard onder andere onderstaande gegevens te vermelden.
 • volledige (bedrijfs)naam
 • adresgegevens (retouradres)
 • KVK-nummer
 • btw-identificatienummer
 • contactgegevens (e-mailadres en mobiel nummer)
 • informatie over de Maker/producten
 • verzendvoorwaarden
 • eventueel aanvullende retourvoorwaarden

De Maker gaat akkoord met het weergeven van de bedrijfsnaam, adresgegevens en het e-mailadres op de pagina van de Maker. Dit is van belang indien Kopers contact zoeken met de Maker of een product willen retourneren.

 1. De Maker is als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van een bestelling en dus ook voor de nakoming van een Overeenkomst tussen Maker en Koper. Maker Labels treedt enkel op als tussenpersoon tussen de Maker en de Koper en zal en kan niet worden beschouwd als een partij bij een dergelijke Overeenkomst.
 2. Door een Verkoopaccount (store) te openen bij Maker Labels, machtigt de Maker Maker Labels om commissiekosten in rekening te brengen tegen het dan geldende tarief. Verhogingen van het huidige tarief worden per e-mail of een andere kennisgeving aan de Maker gemeld.
 3. De kosten voor verzending van een bestelling zijn voor rekening van de Maker en worden niet vergoed door Maker Labels.
 4. Maker Labels behoudt zich het recht voor om de commissie op elk gewenst moment aan te passen. Tenzij Maker Labels anders communiceert, gaan deze wijzigingen in op de volgende betalingsperiode. Indien de Maker gebruik blijft maken van het Platform, wordt hij geacht deze prijswijziging te hebben aanvaard.
 5. Wanneer een Koper betaalt voor een bestelling, zal zijn betaling (minus de commissie) de eerste week van de volgende maand rechtstreeks worden overgemaakt naar de door de Maker in zijn/haar account gecommuniceerde bankrekening.
 6. De Maker kan op elk gewenst moment de Overeenkomst met Maker Labels beëindigen door geen gebruik meer te maken van het Platform en producten van het Platform te verwijderen.
 7. In het geval dat de Maker zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze Overeenkomst, niet nakomt, kan Maker Labels gebruik maken van verschillende opties om nakoming van de Koper te bewerkstelligen, dan wel de Overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties:
  1. Maker Labels kan de Koper de gelegenheid geven om binnen een door Maker Labels gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; en
  2. Maker Labels kan de Overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden. Maker Labels zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de Overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Maker te verhalen op de wijzen waarin de Nederlandse wet voorziet.

Artikel 4 – Verkoopaccount

 1. Iedere Maker dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Maker houdt aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden en van de verplichting de Algemene Voorwaarden en de informatie op de instructiepagina na te leven.
 3. Om als Maker te kunnen handelen dient de Maker:
  1. te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland;
  2. te beschikken over een geldig BTW-nummer;
  3. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt op het Platform;
  4. te bevestigen dat de Algemene Voorwaarden zijn aanvaard;
  5. te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
  6. gevestigd te zijn in Nederland en te beschikken over een Nederlands postadres;
  7. minimaal drie producten aan te bieden op het Platform;
  8. enkel cruelty-free Artikelen aan te bieden op het Platform;
  9. een eerlijk productieproces van de Artikelen te garanderen;
  10. verantwoordelijk te zijn voor het productieproces en in Nederland de laatste hand te leggen aan het productieproces.
 4. De Maker is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 5. De Maker kan per Verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Maker onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Maker meerdere Verkoopaccounts aan te maken.
 6. De Maker is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. Maker Labels is te allen tijde bevoegd om naar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Maker op te schorten met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden.
 7. Indien de Maker niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Maker Labels, al dan niet uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, is Maker Labels gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Maker op te schorten (conform artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden), totdat aan hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. De Maker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 5 – Aanbod

 1. De Artikelen van de Maker dienen te voldoen aan de voorwaarden, waaronder:
  1. Artikelen moeten cruelty-free en eerlijk geproduceerd zijn. Dit betekent dat:
   • Artikelen zijn geproduceerd onder goede werkomstandigheden;
   • Artikel zijn lokaal duurzaam;
   • In het productieproces zijn eerlijke handelsovereenkomsten met werknemers gesloten. Artikelen waarvoor kinderarbeid is ingezet zijn uiteraard niet toegestaan;
   • Artikelen zijn niet getest op dieren;
   • In de Artikelen is geen bont, ivoor of exotisch leer verwerkt of een materiaal van een beschermde plant- of diersoort;
  2. Bij cosmetica is het verplicht om de ingrediënten te vermelden op de verpakking en de verkooppagina op het Platform. Daarnaast moet er worden voldaan aan de geldende wetgeving voor cosmetische producten.
  3. Bij de verkoop van levensmiddelen dient de Koper alle relevante voedselinformatie van eet- en drinkwaren, waaronder de ingrediënten en eventuele allergenen, duidelijk beschikbaar te hebben voordat een aankoop wordt afgerond. Daarnaast dien je als Maker ook op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen waar jij als aanbieder aan dient te voldoen.
  4. Artikelen mogen geen veiligheids- of gezondheidsrisico voor de gebruiker opleveren;
  5. Het verkopen van de volgende Artikelen is niet toegestaan:
   • Artikelen die geen andere functionaliteit hebben dan een criminele;
   • Artikelen die zijn opgenomen in de Safety Gate lijst;
   • Tabak en andere rookwaar welke onder de Tabaks- en rookwarenwet vallen en producten die onder de opiumwet vallen;
   • Algemeen Verkrijgbare (AV) geneesmiddelen;
   • Levensmiddelen die gekoeld of bevroren dienen te worden;
   • Verse of gedroogde dierlijke producten die zijn bestemd voor menselijke consumptie;
   • Alcoholische dranken.
  6. Artikelen dienen te voldoen aan de verwachtingen van Kopers. Maker Labels rekent erop dat de Maker Artikelen levert waarvan de kwaliteit en levertijd overeenkomt met de verwachtingen die zijn geschept op het Platform.
 2. Maker Labels is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Maker Labels gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Maker enig recht geldend kan maken op Maker Labels als gevolg daarvan. Maker Labels behoudt zich het recht voor om, onder opgave van redenen, bepaalde Artikelen uit te sluiten van plaatsing.
 3. Het staat Maker Labels vrij om de Maker niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Maker zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Maker Labels. Mocht het Artikel desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Maker Labels gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 4. Maker Labels is gerechtigd om een specifiek Artikel van een Maker van het Platform te verwijderen wanneer dit Artikel aangemerkt wordt als beneden de norm, zoals aangegeven op het Verkoopaccount van een Maker.
 5. Maker Labels is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Maker vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van Maker Labels niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Maker Labels schadelijk kan zijn voor de goede naam van Maker Labels, het Platform of derden.
 6. De Maker zal kosteloos retourneren aanbieden aan Kopers en nimmer retourkosten in rekening brengen. 

Artikel 6 – Bestelling en levering

 1. Een Koper kan via het normale bestelproces op het Platform een bestelling plaatsen voor een door de Maker aangeboden Artikel.
 2. Een bestelling voor een door de Maker aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt door Maker Labels. De Maker krijgt vervolgens per mail bericht over de bestelling en volgt onderstaande stappen:
  1. Ontvangst bestelling De Koper en Maker ontvangen allebei een bestelbevestiging per e-mail.
  2. Openstaande bestelling De Maker vindt deze en eventuele andere openstaande bestellingen vervolgens in het dashboard onder ‘Bestellingen’.
  3. Bestelling behandelen De Maker behandelt de bestelling zo snel mogelijk. De Maker vindt het (adres)gegevens van de Koper bij de bestelling en verstuurt op korte termijn de bestelling naar dit adres.
  4. Bestelling verstuurd Zodra de bestelling is verstuurd, brengt de Maker de Koper hiervan op de hoogte. Dit kan door een ‘klantnotitie’ toe te voegen bij de bestelling. De Koper krijgt hiervan bericht. De Maker deelt een eventuele track & trace code ook met de Koper. Let op: het delen van de track & trace is belangrijk, zodat Maker Labels ook kan monitoren of de Overeenkomst op afstand wordt nagekomen.
  5. Bestelling afgerond Als de Maker ziet dat de bestelling is bezorgd (via de track & trace), zet de Maker de bestelling op ‘Afgerond’ in het dashboard. De verdiensten aan de bestelling komen op de factuur terecht en worden in de eerste week van de volgende maand uitbetaald.
 3. Indien de Maker een bestelling ontvangt via Maker Labels is de Maker niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals in dit artikel beschreven.
 4. De Maker garandeert dat alle leveringen aan de Koper vanuit Nederland worden verstuurd.

Artikel 7 – Klantrelatie

 1. Indien een Koper van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Maker aangeboden Artikel, komt een Overeenkomst op afstand tot stand tussen de Maker en de Koper. De Maker is verplicht jegens de Koper de Algemene Voorwaarden (voor kopers) te hanteren en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
 2. De Maker erkent dat Maker Labels geen partij bij deze Overeenkomst op afstand is en/of wordt. Kopers zullen echter de “Algemene Voorwaarden” moeten accepteren alvorens Kopers over kunnen gaan tot het sluiten van een Overeenkomst op afstand met de Maker via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Maker Labels en de Koper en zien op de door Maker Labels te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Koper. Maker Labels is gerechtigd de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. De Maker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Overeenkomst op afstand. De Maker erkent dat de Koper zich kan wenden tot Maker Labels. De Maker zal Maker Labels vrijwaren tegen enige claim die een Koper instelt jegens Maker Labels, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Overeenkomst op afstand.
 4. De Maker erkent en accepteert dat Kopers kunnen deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de Maker een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de Maker kunnen schrijven en op het Platform kunnen (laten) plaatsen. Maker Labels zal deze niet censureren, tenzij de Maker aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving of over een andere Maker gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door Maker Labels worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 5. De Maker is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Overeenkomst op afstand in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden. De Maker is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Koper buiten het Platform om te (her)sluiten.
 6. Maker Labels stuurt Kopers nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de Koper via de Maker (dit kan tevens plaatsvinden via het notitieveld in het dashboard). De Maker machtigt Maker Labels onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Maker met de Koper rechtstreeks te communiceren zonder dat Maker Labels partij wordt bij de Overeenkomst op afstand.

Artikel 8 – Betaling

 1. De Maker betaalt aan Maker Labels per via het Platform verkocht Artikel, tenzij de Overeenkomst op afstand binnen de termijn als genoemd in de Algemene Voorwaarden, door een Koper wordt ontbonden, een Vergoeding. De hoogte van de Vergoeding is 15% over de Verkoopprijs. De Maker erkent dat Maker Labels gerechtigd is de hoogte van de Vergoeding eenzijdig aan te passen. De Maker wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 2. De Maker betaalt aan Maker Labels per via het Platform verkocht en, indien de Overeenkomst of afstand binnen de termijn als genoemd in de Algemene Voorwaarden door een Koper wordt ontbonden, geretourneerd Artikel een vergoeding voor de transactiekosten. De hoogte van de vergoeding is € 0,60.
 3. Maker Labels zal het Platform zodanig inrichten dat Kopers aan Maker Labels betalen. Maker Labels zal de betalingen van de Kopers incasseren. Maker Labels behoudt zich te allen tijde het recht om Kopers niet te accepteren. De Maker verleent hierdoor aan Maker Labels het onherroepelijk recht om in naam van Maker Labels en met uitsluiting van de Maker de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Overeenkomsten op afstand.
 4. De Maker is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Koper aan hem gedane betalingen te accepteren. De Maker zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Koper restitueren en de Kopers erop wijzen dat betaling uitsluitend aan Maker Labels kan plaatsvinden. De Maker accepteert hierdoor dat een betaling door een Koper aan Maker Labels de Koper bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Maker.
 5. De Totaalprijs van ieder Artikel dat door de Maker wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Maker het desbetreffende Artikel op haar eigen website aanbiedt. Deze voorwaarde wordt aan de Maker opgelegd om te voorkomen dat enkel wordt ‘meegelift’ met het potentiële bereik van het Platform met als doel te proberen de verkoop (tegen een lagere Totaalprijs) op de eigen website te sluiten, zodat Maker Labels de kwaliteit, innovatie en voortbestaan van het Platform in stand kan houden.
 6. Indien een Overeenkomst op afstand binnen de termijn als genoemd in de Algemene Voorwaarden wordt ontbonden, dan zal Maker Labels de betaling rechtstreeks aan de Koper retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de Maker de betaling van deze Overeenkomst op afstand al van Maker Labels heeft ontvangen dan is Maker Labels gerechtigd dit bedrag op de Maker te verhalen. Wordt een Overeenkomst op afstand na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden ontbonden, dan dient de Koper zich rechtstreeks tot de Maker te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Maker Labels is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Koper betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Maker Labels is niet gehouden enig bedrag, aan de Maker te vergoeden vanwege een Overeenkomst op afstand die na deze termijn wordt ontbonden en Maker Labels is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 9 – Diensten Maker Labels

 1. Het is uitsluitend ter beoordeling van Maker Labels of een Maker ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schade van de Maker in geval de Koperzijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is ook uitsluitend ter beoordeling van Maker Labels wat het maximum garantiebedrag is waarop de Maker in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Maker niet in aanmerking komt, accepteert de Maker het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is Maker Labels jegens de Maker nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
 2. De door Maker Labels ontvangen betalingen worden door Maker Labels, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden en eventuele verrekening(en) conform artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden, op het door de Maker opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door Maker Labels in beginsel eenmaal per kalendermaand. Maker Labels maakt voor deze betalingen een factuur op. Indien een bestelling 5 werkdagen na de overeengekomen leverdatum, dan wel na de laatste dag van de overeengekomen leverperiode, niet door de Koper is ontvangen, wordt de bestelling door Maker Labels als niet geleverd aangemerkt. Op de Koper rust dan geen betalingsverplichting en er zal geen uitbetaling aan de Maker plaatsvinden. Indien de Maker reeds is uitbetaald mag Maker Labels het uitbetaalde bedrag conform artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden verrekenen met toekomstige vorderingen van Maker Labels op de Maker. Maker Labels is gerechtigd om de uitbetaling aan de Maker uit te stellen indien dit naar oordeel van Maker Labels noodzakelijk is om haar Platform, Kopers, derden of goede naam te beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de Maker in strijd met deze voorwaarden handelt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de situatie waarbij er aanwijzingen zijn dat bestelde en betaalde Artikelen niet aan Kopers geleverd zullen worden door schaarste dan wel frauduleus handelen.
 3. Alle conform deze Algemene Voorwaarden van Maker te ontvangen bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar. Maker Labels is gerechtigd om alle conform deze Algemene Voorwaarden van Maker te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Maker, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door Maker Labels ontvangen betalingen als genoemd in artikel 8.2. Maker Labels kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de Maker binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen. Wanneer Maker Labels besluit niet te verrekenen kan zij de betaling als genoemd in artikel 8.2 opschorten, zolang de Maker op grond van deze Algemene Voowaarden dan wel uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met Maker Labels, bedragen aan Maker Labels verschuldigd is.

Artikel 10 – Content

 1. Indien de Maker Artikelen wil aanbieden op het Platform, dan dient de Maker Maker Labels van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product)informatie dient te voldoen aan de door Maker Labels in dit artikel gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door Maker Labels kunnen worden gewijzigd.
 2. De Maker garandeert dat:
  1. de artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen of “verkoopkreten” bevatten;
  2. de artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  3. de afbeeldingen, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  4. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  5. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld;
  6. de door hem aangeleverde (product) informatie overeenkomst met het product dat de Maker aanbiedt.
 3. De Maker verleent hierbij aan Maker Labels een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Maker verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Maker garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 4. Maker labels is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 5. Maker Labels is niet verplicht gebruik te maken van door Maker aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 6. De Maker vrijwaart Maker Labels volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 10.

Artikel 11 – Data

 1. Door het openen van een Verkoopaccount en het accepteren van de Algemene Voorwaarden, krijgt Maker Labels toegang tot de ingevulde bedrijfsgegevens van de Maker. Maker Labels heeft daarbij inzicht in de offer data, inclusief product data. Hierin kunnen staan: de EAN-code, de productcategorie, de verkoopprijs, het aantal stuks op voorraad en de productinformatie beschreven. Als de Maker Artikelen verkocht heeft, krijgt Maker Labels ook inzicht in de order data (zoals omzet inclusief- en exclusief BTW, afzet, naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”), performance data (zoals Track and Trace code, retouren en annuleringen) en klantcase data (zoals klantnummer). Maker Labels heeft tevens inzicht in de gegevens van alle Makers op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt om de grootte van het Platform in beeld te brengen.
 2. De Maker heeft inzicht in zijn eigen data die door hem is gegenereerd, waaronder offer data, product data, order data, performance data en klantzaken data. Maker Labels heeft toegang tot alle door Makers verstrekte data (zie lid 1). De Makers hebben alleen toegang tot data die door hen zelf is verstrekt of door verkoop van hun Artikelen is gegenereerd. Zij hebben geen toegang tot data van andere Makers, omwille van privacy, bedrijfsvertrouwelijke en mededingingsrechtelijke redenen.
 3. Enkele gegevens die door Maker Labels op het Platform worden gegenereerd, worden aan derden verstrekt om hen de mogelijkheid te geven de online verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele Makers te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. Maker Labels verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of vanuit commerciële overwegingen.

Artikel 12 – Privacy

 1. Maker Labels verstrekt aan de Maker enkel en alleen de persoonsgegevens van de Kopers (hierna: “Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Maker om uitvoering te geven aan de Overeenkomst op afstand, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Koper hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de NAW gegevens en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.
 2. De Maker garandeert dat zij de Koper enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op afstand en de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op afstand en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Maker zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Maker niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Maker aansprakelijk voor alle door Maker Labels geleden schade.
 3. De Maker zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. Maker Labels staat niet in voor de juistheid van de (door Koper aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 13 – Garanties en verplichtingen

 1. De Maker verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Maker garandeert dat:
  • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Maker op voorraad liggen of bij op aanvraag gemaakte producten binnen de afgesproken levertermijn gemaakt kunnen worden;
  • achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Maker op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Maker met de Koper een andere levertijd is overeengekomen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Maker Labels zijn opengesteld;
  • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de Maker en/of Artikelen van de Maker de reputatie en/of het imago van Maker Labels of het Platform niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden voor makers, alsmede de Algemene Voorwaarden, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • alle door Maker (o.a. in het Verkoopaccount) opgegeven informatie juist en volledig is;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Maker Labels ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Maker zal Maker Labels vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Maker Labels als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Maker Labels verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Maker te gebruiken zolang de Maker Artikelen aanbiedt op het Platform alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Maker erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende het Platform, de vormgeving, de Content en alle Maker Labels Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van Maker Labels en op geen enkele wijze door de Maker zonder de voorafgaande toestemming van Maker Labels mogen worden gebruikt. De Maker zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Maker Labels en derden volledig respecteren.

Artikel 15 – Beperking, schorsing en beëindiging Makersschap

 1. Maker labels is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een Maker geen Verkoopaccount te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount.
 2. Een reeds aangemaakt Verkoopaccount kan door Maker Labels te allen tijde, onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Maker Labels vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de Maker facturen van Maker Labels onbetaald laat, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Maker Labels of derden, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van het Platform van Maker Labels verstoort of naar oordeel van Maker Labels schadelijk kan zijn voor de goede naam van Maker Labels of derden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bestuurder van het Verkoopaccount betrokken is geweest bij een ander Verkoopaccount dat is gesloten wegens het overtreden van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Maker Labels is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Makersschap niet langer ter beschikking te stellen.
 4. De Maker kan het Verkoopaccount op ieder gewenst moment laten sluiten door 30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan [email protected].

Artikel 16 – Gevolgen beëindiging Makersschap

 1. Indien het Makersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de Maker niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Maker Labels merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Maker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Maker Labels in verband met de beëindiging van het Makersschap door Maker Labels en de Maker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 3. De gegevens/data die Maker Labels van de Maker heeft ontvangen, blijven te allen tijde in bezit van Maker Labels, ongeacht of het Verkoopaccount nog actief is of inactief is/beëindigd is.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. De Maker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 2. De Maker vrijwaart Maker Labels volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Maker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart Maker Labels voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Maker Labels, is Maker Labels op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Maker in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 17 lid 4 van de Algemene Voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Maker Labels in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 300,– (zegge: driehonderd euro).

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. De Maker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Maker.
 3. Bij de Maker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Maker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19 – Intern klachtenafhandelingssysteem

 1. Indien de Maker niet tevreden is met de manier waarop Maker Labels haar diensten uitvoert, kan de Maker kosteloos een klacht indienen bij Maker Labels door een e-mail te verzenden aan het emailadres [email protected].
 2. Binnen een termijn van veertien werkdagen na ontvangst van de klacht, zoals bedoeld in lid 1, zal een medewerker van Maker Labels telefonisch of per mail contact met de Maker opnemen om de klacht te bespreken en een oplossing (proberen) te bewerkstelligen.

Artikel 20 – Diversen

 1. De Maker zal zich nimmer toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Maker Labels. De Maker vrijwaart Maker Labels volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Maker is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Makersschap over te dragen aan een derde, tenzij Maker Labels hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. Maker Labels is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden voor makers en de Algemene voorwaarden (voor kopers) te veranderen. Maker Labels informeert Makers 15 dagen, of zoveel langer als Maker Labels redelijk acht voor de Maker om technische en commercieel aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Gedurende deze termijn kan de Maker zijn Verkoopaccount als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een email te sturen aan [email protected]. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op het Platform worden gepubliceerd. Indien een Maker na kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount.
 4. De opzeggingsstermijn van minimaal 15 dagen (zie lid 3) geldt niet als Maker Labels de Algemene Voorwaarden wijzigt i) op basis van een wettelijke verplichting of ii) om een onvoorzien dreigend gevaar te ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam, privacy inbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn dan onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 6. De Maker stemt er mee in dat Maker Labels haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Maker Labels bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.