Voorwaarden & Privacy

Op deze pagina lees je de Algemene Voorwaarden voor het kopen van artikelen bij Makers via Maker Labels. Ben je een Maker? Lees dan ook de Algemene Voorwaarden voor Makers. Het privacybeleid van Maker Labels kun je hier vinden: Privacybeleid.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Maker Labels;
 2. Maker Labels: de onderneming Maker Labels gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, de aanbieder van het Platform;
 3. Platform: het Platform van Maker Labels waarop door derde partijen (Makers) op afstand producten aan Kopers worden aangeboden;
 4. Maker: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die producten, (toegang tot) Digitale Inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
 5. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Maker;
 6. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de Maker en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale Inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Koper producten, Digitale Inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, Digitale Inhoud en/of diensten door de Maker worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Maker;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 9. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping dat Maker Labels ter beschikking stelt dat een Koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Koper en de Maker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 13. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Koper, Maker of Maker Labels in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Maker Labels

Maker Labels
Gedempte Sluiskom, 1191 GP, Ouderkerk aan de Amstel
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 61673447
Btw-identificatienummer: NL003273153B14

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling en aankoop van producten bij Makers via het Platform en op iedere vorm van tot stand gekomen Overeenkomsten op afstand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op het Platform van Maker Labels te raadplegen, zie www.makerlabels.com.
 2. Iedere Koper die een bestelling plaatst van een product dat door een Maker wordt aangeboden op het Platform, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel Kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als Kopers die als zakelijke Kopers kunnen worden aangemerkt.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Maker Labels heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een Koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Maker, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Maker wordt geplaatst.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Maker Labels is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Maker gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De Maker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Maker of Maker Labels niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst op afstand.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maker Labels onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Maker is bevestigd, kan de Koper de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Maker Labels passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Maker Labels daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Maker Labels kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Maker Labels op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst met de Maker zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Maker bekend gemaakte vertegenwoordiger. De Maker mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Maker retourneren, conform de door de Maker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar de Maker (e-mailadres staat in de Store van de Maker) en naar [email protected]. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het Modelformulier. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. Indien de Koper na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan de Maker heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Maker, in de Algemene Voorwaarden van zijn winkel, aangeeft de kosten van de terugzending voor eigen rekening te nemen, hoeft de Koper deze kosten niet te dragen.
 2. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal Maker Labels dit bedrag namens de Maker zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de Maker of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Koper is gebruikt tenzij de Koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Koper zelf is de Koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. De Maker kan het Herroepingsrecht van de Koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de Maker tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. voor losse kranten en tijdschriften;
  6. voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de Maker dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De Maker staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Maker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Maker garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de Overeenkomst tegenover de Maker kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de Maker schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien: – De Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; – De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Maker en/of op de verpakking behandeld zijn; – De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 5. De Koper erkent dat hij/zij met betrekking tot de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de geleverde producten geen beroep kan doen op Maker Labels en Maker Labels op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De Maker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Maker kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de Maker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op een schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Maker Labels namens de Maker het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Maker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn dan voor rekening van de Maker.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Maker tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Maker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor de betaling kan de Koper uitsluitend gebruik maken van de door Maker Labels aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Als de Koper niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan Maker Labels een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen.
 3. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal Maker Labels hier een herinnering voor versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is Maker Labels gerechtigd een schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Koper.
 4. Maker Labels biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.
 5. Maker Labels incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de Koper geplaatste bestelling.
 6. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Maker Labels te melden.
 7. In geval van wanbetaling van de Koper heeft Maker Labels behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Indien er sprake is van een klacht, neemt de Koper contact op met de Maker of de klantenservice van Maker Labels.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Maker.
 3. Bij Maker Labels ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Maker Labels binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Maker Labels en de Koper/Maker waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Wijzigingen

 1. Maker Labels behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.